Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca sposobu składania petycji.

Petycje składa się do Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195)

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycje:

listownie, na adres Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze ul. Zielona 3;

elektronicznie na adres: kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl ;

faksem, na numer: 85 670 46 91;

osobiście, w Punkcie Recepcyjnym Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach przy ul. Zielonej 3 - codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Petycja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko wnoszącego;
  2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji;
  3. adresata petycji;
  4. wskazanie czego petycja dotyczy;
  5. podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;
  6. w przypadku gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;
  7. w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;
  8. w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje.

 

Metryczka

Data publikacji 21.09.2015
Data modyfikacji 21.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Mikulski
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Mikulski Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Mikulski
do góry