Ewidencje i rejestry

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KPP w Siemiatyczach

 1. Wydział Prewencji
 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja telegramów
 • Dziennik przepisów wpływających
 • Książka ewidencji kluczy
 • Ewidencja osób wchodzących do KPP w Siemiatyczach
 • Ewidencja pobranego sprzętu z dyżurki
 • Książka służby konwojowej
 • Rejestr ampułek z krwią
 • Książka protokołów z odpraw do służby
 • Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach
 • Rejestr wydania broni
 • Książka zadań do służby dla dyżurnego
 • Rejestr spraw o wykroczenie
 • Książka osób zatrzymanych
 • Książka uzbrojenia
 • Książka przebiegu służby w PDOZiTA
 • Książka przebiegu służby
 • Książka kontroli
 • Rejestr interwencji
 • Rejestr pobrania sprzętu ratunkowego z KPP Siemiatycze
 • Rejestr osób poszukiwanych
 • Rejestr wydania telefonu komórkowego
 • Rejestr badania stanu trzeźwości policjantów
 • Rejestr spraw przydzielonych dzielnicowym
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Książka dyspozytora
 • Dziennik podawczy
 • Książka wydania i zdania broni
 • Książka wydania i zdania broni (broń alarmowa)
 • Książka wydania i zdania broni (depozyt)
 • Rejestr skarg na zatrzymanie
 • Rejestr tankowań pojazdów służbowych na karty
 • Rejestr dozorów policji
 • Dziennik wykonywania dezynfekcji bud, kojców psów służbowych
 • Książka dowodów rzeczowych - broń
 • Ewidencja depozytów broni
 • Ewidencja sprzętu uzbrojenia
 • Książka instruktażu stanowiskowego
 • Rejestr wydanych ceduł
 • Zeszyt wydania karty dostępowej
 • Rejestr Niebieskich Kart
 • Książki psów służbowych
 • Rejestr przepustek jednorazowych
 • Rejestr zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych
 • Rejestr zgłoszeń osób korzystających z przepustek z ZK i AŚ
 • Książka kontroli uzbrojenia
 • Rejestr sprawdzeń pojazdów w CKRU
 • Rejestr bezzasadnych włączeń systemów alarmowych
 • Ewidencja skazanych powracających z ZK
 • Książka nadzoru nad służbą
   
 1. Wydział Kryminalny
 2. Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
 • Dziennik korespondencji
 • Dziennik podawczy
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
 • Rejestr postanowień Komendanta Powiatowego Policji w postępowaniach administracyjnych
 • Rejestr przyjęć interesantów
 • Książka pieczęci służbowych i stempli
 • Książka ewidencji przekazanych pieczęci i stempli
 • Książka ewidencji kożystających z akt i wypożyczających akta
 • Książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej
 • Rejestr wydanych zaświadczeń dot. utraconych dowodów rejestracyjnych pojazdów
 • Rejestr poczty: przesyłek nadanych i otrzymanych
 • Rejestr czynności wyjaśniających podjętych w trybie art. 134 i ustawy o Policji
 • Rejestr postępowań dyscyplinarnych
 • Rejestr wydanych postanowień w sprawach dyscyplinarnych
 • Rejestr wydanych orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych
 • Rejestr wydanych upoważnień
 • Rejestr urlopów i zwolnień lekarskich
 • Ewidencja wydanych legitymacji ubezpieczeniowych pracowników cywilnych
 • Rejestr wypadków policjantów
 • Rejestr wypadków pracowników
 • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz kart pomiarów
 • Rejestr substancji niebezpiecznych
 • Rejestr skierowań na wykonanie badań (wersja elektroniczna)
   
 1. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
 • Rejestr meldunków informacyjnych niejawnych
 • Książka ewidencji wydawnictw - dokumentacji technicznej
 • Książka ewidencji pieczęci służbowych i stempli
 • Dziennik przepisów niejawnych Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach
 • Dziennik przepisów niejawnych
 • Dziennik Podawczy
 • Książka doręczeń
 • Ewidencja akt wypożyczonych
 • Ewidencja wejść i wyjść osób nieuprawnionych
 • Dziennik stanowiska komputerowego systemu ODN
 • Rejestr spisów zdawczo - odbiorczych akt kat. A
 • Rejestr spisów zdawczo - odbiorczych akt kat. B
 • Rejestr akt brakowanych kat. B
 • Rejestr akt brakowanych kat. BC
 • Rejestr przepustek stałych / okresowych
 • Rejestr wysłanych druków ( sprawdzeń )
 • Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa
 • Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 • Rejestr akt postępowań sprawdzających
   
 1. Wydział Ruchu Drogowego
 2. Zespół Administracyjno - Gospodarczy
 • Rejestr kart dopłat do wypoczynku funkcjonariuszy
 • Ewidencja dopłat do wypoczynku
 • Rejestr wypłat równoważnika pieniężnego za przejazdy koleją
 • Ewidencja druków mandatów
 • Rejestr nałożonych mandatów karnych
 • Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego w użytkowaniu
 • Książka ewidencji sprzętu techniki policyjnej w użytkowaniu
 • Książka ewidencji sprzętu żywnościowego w użytkowaniu
 • Książka ewidencji sprzętu ppoż. w użytkowaniu
 • Książka ewidencji środków trwałych w użytkowaniu
 • Rejestr kart mieszkaniowych
 • Rejestr wydanych decyzji mieszkaniowych
 • Rejestr wypłaconych pomocy mieszkaniowych
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie
 • Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów
 • Księga ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego
   
 1. Zespół Łączności i Informatyki
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Ewidencja materiałów w jednostce
 • Książka ewidencji sprzętu łączności
 • Książka ewidencji sprzętu informatycznego
 • Rejestr radiotelefonów
 • Rejestr wydanych kart mikroprocesorowych
 • Ewidencja wejść i wyjść osób nieuprawnionych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
   
 1. Samodzielne Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
 • W chwili obecnej komórka nie posiada własnych rejestrów i ewidencji
   
 1. Posterunek Policji w Drohiczynie
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęć postepowań przygotowawczych
 • Dziennik korespondencji
 • Dziennik ewidencji telegramów
 • Książka odpraw do służby patrolowej i obchodowej
 • Rejestr wydanych notatników służbowych
 • Książka nadzoru jednostki
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości
 • Rejestr meldunków informacyjnych jawnych
 • Rejestr zaświadczeń o utraconych dowodach rejestracyjnych
   
 1. Posterunek Policji w Dziadkowicach
 • Rejestr teczek, dziennikó i książek ewidencyjnych
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęć postepowań przygotowawczych
 • Dziennik korespondencji 
 • Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu
 • Książka służby w patrolu, obchodach i na posterunkach
 • Dziennik ewidencji telegramów
 • Książka odpraw do służby patrolowej i obchodowej
 • Książka nadzoru jednostki
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości
 • Rejestr wydanych notatników służbowych
 • Rejestr meldunków informacyjnych jawnych
   
 1. Posterunek Policji w Nurcu-Stacji
 • Rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych
 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęć postepowań przygotowawczych 
 • Dziennik korespondencji
 • Książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowemu
 • Książka służby w patrolu, obchodach i na posterunkach
 • Dziennik ewidencji telegramów 
 • Książka odpraw do służby patrolowej i obchodowej
 • Książka nadzoru jednostki
 • Rejestr meldunków informacyjnych jawnych
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań stanu trzeźwości
 • Rejestr wydanych notatników służbowych

Metryczka

Data publikacji 05.11.2008
Data modyfikacji 17.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Mikulski
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Mikulski Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Mikulski
do góry