Informacja o wolnych stanowiskach

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalista Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia

Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista Zespołu Prezydialnego, Kadr i Szkolenia

Wymiar etatu: 1

Umowa na okres zastępstwa

Miejsce wykonywania pracy: Siemiatycze

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

ul. Zielona 3

17-300 Siemiatycze

Warunki pracy:

 • stanowisko jest usytuowane na II piętrze budynku,

 • narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, komputer, szafy biurowe,

 • bariera architektoniczna: w budynku nie ma windy,

 • warunki dodatkowe: praca przy naturalnym i sztucznym świetle, pomieszczenie ogrzewane

Budynek poza częścią parterową nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw kadrowych związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników,

 • prowadzenie ewidencji etatowej, ewidencji w sprawach dyscyplinarnych i skargowych oraz sporządzanie sprawozdań na podstawie wskazanych ewidencji,

 • tworzenie rozkazów organizacyjnych,

 • koordynowanie doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników cywilnych,

 • analizowanie i zgłaszanie potrzeb szkoleniowych,

 • wykonywanie zadań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie o profilu prawno – administracyjnym,

 • znajomość prawa pracy oraz przepisów regulujących stosunek służbowy policjanta,

 • znajomość programów biurowych Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do: 26.09.2018

 • decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

ul. Zielona 3

17-300 Siemiatycze

 

Inne informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test wiedzy dla wszystkich kandydatów spełniających wymagania formalne i następnie wobec 6 najlepszych kandydatów rozmowa kwalifikacyjna oraz test praktycznego posługiwania się komputerowymi programami biurowymi.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego).

Proponowane wynagrodzenie na stanowisku wynosi nie mniej niż 2100 zł brutto oraz płatna wysługa lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 46 22

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Wynik naboru

Metryczka

Data publikacji 19.09.2018
Data modyfikacji 19.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Mikulski Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Mikulski
do góry