skargi - Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

          Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., Nr 30, poz. 168 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 161, poz. 1109 z późn. zm.) oraz Instrukcja Kancelaryjna stanowiąca załącznik do Decyzji nr 3/2005 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego.

          Czynności kancelaryjne w komórkach i jednostkach organizacyjnych KPP w Siemiatyczach wykonują: kancelaria, sekretariaty oraz pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne załatwianie sprawy.


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

          Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach  przebiega zgodnie z Zasadami Pracy Kancelaryjnej Komendy Powiatowej Policji z dnia 21.05.2008. Sprawy wpływające do Komendy są ewidencjonowane w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia. Po wpływie pisma do sekretariatu, jest ono rejestrowane i przedkładane Komendantowi Powiatowemu Policji, który następnie dekretuje je – wskazuje komórkę odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy. Następnie pisma powyższe są dekretowane przez naczelników bądź kierowników komórek i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi. Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach rozpoznaje także sprawy wpływające do jednostki za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również udziela informacji telefonicznie. Numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są w dziale Dane teleadresowe.

 

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

          O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu. Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej, kierownicy jednostek podległych), rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. ("Kodeks Postępowania Administracyjnego"), a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach. Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.

          Kontakt z pracownikami oraz bliższe informacje można uzyskać telefonując do sekretariatu Komendanta Policji pod numer tel. 85 670-46-17.
 
 
W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
 

w poniedziałki w godz. 15.00-17.00 

  • Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach, tel.(85) 670-46-13
  • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach, tel. (85) 670-46-14

codziennie oprócz dni wolnych od pracy w godzinach służby

  • Naczelnik Wydziału Kryminalnego, tel.(85) 670-46-28
  • Naczelnik Wydziału Prewencji, tel. (85) 670-46-25
W sytuacjach szczególnych, gdy nie ma funkcjonariuszy Policji o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:
 
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach
tel. całodobowo (85) 670-46-00
tel. alarmowy 997

 

Metryczka

Data publikacji 04.11.2008
Data modyfikacji 27.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Mikulski
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Mikulski Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Mikulski
do góry