zasoby_archiwalne - Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Składnica akt Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach
znajduje się w
 
Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze
ul. Zielona 3
tel. (85) 670-46-05, (85) 670-46-16
fax (85) 670-46-91
 
 
Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w przepisach:
 
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 roku w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych, podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii Prezydenta (Dz. U. Z 2005 r. Nr 29, poz. 1847),
 • Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw wewnętrznych i Administracji
 • Zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji )Dz. U.rz. KGP z 2008 r. Nr 16 poz. 95).
 
W zakresie ochrony informacji zawartych w materiałach archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zastosowanie mają również niżej wymienione akty prawne:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r., nr 196, poz. 1631).
 
          Składnica akt KPP w Siemiatyczach posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny Milicji Obywatelskiej powstały w latach 1955-1990 oraz zespół otwarty Komendy Powiatowej Policji. Dokumenty wytworzone w latach 1944-1954 przez Komendę Główną MO zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej.
 

DOKUMENTACJĘ ARCHIWUM POLICJI UDOSTĘPNIA SIĘ DO CELÓW:

* służbowych uprawnionym podmiotom,
* naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.

          Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt Policji, mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.

          Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:
 
Komenda Powiatowa Policji
ul. Zielona 3
17-300 Siemiatycze
 
Wniosek o udostępnienie akt z zasobu archiwalnego powinien zawierać:
 1. Imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,
 2. Nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
 3. Wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,
 4. Cel  i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów ( w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych - zaświadczenie z uczelni).
 
Udostępnianie akt następuje poprzez:
 1. Umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,
 2. Przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,
 3. Przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,
 4. Wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części (nie dotyczy dokumentów trwale przechowywanych).
   

Metryczka

Data publikacji 05.11.2008
Data modyfikacji 27.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Mikulski
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Mikulski Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Mikulski
do góry